ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้กล่าวถึงหลักการของการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลที่เก่ง ดี มีความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และยังได้กล่าวถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

ทักษะ

1.เพื่อให้ครูได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษาที่น่าสนใจ เช่น Active Learning STEM PBL BBL เป็นต้น

การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ควรทำอย่างไร

 

R ด้านความรู้(Knowledge)

R ด้านทักษะ (Skill)

R ด้านความเป็นครู(Attribute)

2.เพื่อให้ครูได้เพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

การบรรยายสาระการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

การลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้

R ด้านความรู้(Knowledge)

R ด้านทักษะ (Skill)

 

3.เพื่อให้เกิดการร่วมมือจากทุกฝ่ายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมช่วยเหลือและแบ่งปันซึ่งกันและกัน

การระดมสมอง (BRAIN STROM)

R ด้านทักษะ (Skill)

R ด้านความเป็นครู(Attribute)

4.เพื่อเป็นการเผยแพร่ตำราทางวิชาการ สื่อการสอน นวัตกรรมต่างๆ

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ผ่านทางSOCIAL MEDIA

R ด้านทักษะ (Skill)

R ด้านความเป็นครู(Attribute)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

 1. ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

  จุดประสงค์การจัดกิจกรรม

  เนื้อหาสาระ

  สื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม

  วิธีการวัดและประเมินผล

  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับแนวทางและวิธีการในการสังเกต วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

  1. ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยมีอะไรบ้าง

   

  1. วีดิทัศน์

  2. ppt

  3.โทรศัพท์มือถือ

   

  1. การตอบคำถาม

  2. การสนทนากลุ่ม

  3. การสังเกต

  1. แบบทดสอบ/คำถาม

  2. แบบบันทึก/เครื่องมือบันทึกเสียง

  3. แบบสังเกต/เครื่องมือบันทึกภาพ

  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้หัวข้อและมีความสามารถในการหัวข้อ ในการทำวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู

  1. รูปแบบและแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยในรูปแบบต่างๆ

  2. การนำปัญหาไปสู่การทำวิจัยทำได้อย่างไร

  1. วีดิทัศน์

  2. ppt

  3. โปสเตอร์

  4. กระดาษ ปากกา ดินสอ

   

  1. การสังเคราะห์ปัญหาและคิดค้นหัวข้อวิจัย

  2. การระดมความคิด

  3. การสังเกต

  4. การนำเสนอหัวข้อวิจัย

   

  1. แบบสังเคราะห์หัวข้อวิจัย

  2. แบบสังเกต

  3. แบบบันทึก

  4. แบบประเมินผล

  5. โทรศัพท์มือถือ

   

   

  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

  1. ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการทำวิจัยและการนำผลการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียน

  2. ตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพครูจากการทำวิจัย

  1. วีดิทัศน์

  2. ppt

  3. โปสเตอร์

   

  1. การเขียนสะท้อนความคิด

  2. การตอบแบบสอบถาม

  3. การอภิปราย

  1. แบบกรอกสะท้อนความคิด

  2. แบบสอบถาม

  3. แบบสังเกต

  4. โทรศัพท์มือถือ

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

ข้ออื่นๆเพิ่มเติมที่จะได้รับ

วีดีโอแนะนำ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร