ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับเรา

Dolor sit amet consectetuer adipiscing sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt laoreet dolore magna aliquam

บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษาไทย แบบครบวงจร เพื่อสอดคล้องกับนโยบายหลักของเรา Education Solution Provider

บริษัท MACEDUCA จำกัด สถาบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้อย่างยังยืน จึงถูกก่อตั้งขึ้น ภายใต้เจตนารมณ์ของ MACEDUCATION ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพครูไทยสู่มาตรฐานใหม่แห่ง โลกการศึกษา ยุค Thailand 4.0”

เราพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาครู 3 ด้าน ประกอบไปด้วย

 • 1. ด้านจัดการเรียนการสอน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
 • 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ระบบการดูแลให้คำปรึกษากับผู้เรียน
 • 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพครู

images
images

MACEDUCA เรามุ่งมันในการพัฒนาครู และนักเรียน ด้วยหลักสูตรและรูปแบบการจัดอบรมที่ทันสมัย ที่สอดรับกับนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในทุกพื้นที่ของประเทศอย่างเท่าเทียม ทั้งด้านจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ได้ให้บริการจัดอบรมพัฒนา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 • รวมถึงหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาและยกระดับบุคลากรขององค์กรการศึกษาต่างๆอีกมากมายทั่วประเทศ

MACEDUCA สถาบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้อย่างยังยืนของประเทศ พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทยเฉกเช่นดั่งปณิธานของ MACEDUCATION ที่ไม่เคยหยุดพัฒนาองค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษา The Education Solution Provider เพื่อรองรับการเรียนรู้ แบบคนรุ่นใหม่สำหรับทุกคน ทุกระดับชั้น ในทุกที่ ทุกเวลา และก้าวทันไปกับโลกการเรียนรู้สมัยใหม่ อย่างมีคุณภาพ “เพราะการยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่การพัฒนาครูผู้สอน MAC จึงมุ่งมั่นพัฒนา ในทุกมิติของการศึกษา เพื่อยกระดับ และต่อยอดองค์ความรู้ จากผู้สอน สู่ผู้เรียน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ก้าวทันองค์ความรู้ใหม่ๆรอบตัว”

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

 • พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทันต่อยุคการศึกษา 4.0
 • ตอบสนองความต้องการของครู และนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
 • สร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาครูคุณภาพon)