ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

หลักการและเหตุผล

การใช้เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  นักเรียนส่วนมากมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลาและสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเองอย่างเป็นระบบจะไม่ทำให้เกิดการ      เบื่อหน่าย    เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย บางเรื่องมีความยุ่งยากซับซ้อน  ด้วยเหตุนี้      การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงมีความสำคัญในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อพัฒนา   ผู้เรียนสู่จุดหมายของหลักสูตร        

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

1.   เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีช่วยในการแก้โจทย์ปัญหา

การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์/บรรยาย/สาธิต

2.  เพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพ

การแก้โจทย์ปัญหา/อธิบาย/ยกตัวอย่าง/ปฏิบัติ

3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง

พ.ศ.2560

หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 สาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์/บรรยาย

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

ผลลัพธ์ที่ครูจะได้รับ

ผลลัพธ์ที่นักเรียนจะได้รับ

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

 

การพัฒนาหลักสูตร/มีความรู้ความเข้าใจสาระและมาตรฐานการเรียนรู้

 

 

 

 

1.2 การจัดการเรียนรู้

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

 

1.3 การใช้และพัฒนา สื่อนวัตกรรม เทคโนโนโยลีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

หนังสือเรียน PowerPoint เอกสาร/มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อประกอบการสอน

 

1.4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ปฏิบัติควบคู่กับการบรรยาย/นำไปใช้ในห้องเรียน

 

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

พัฒนาการเรียนการสอน/นำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้

 

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 บริหารจัดการชั้นเรียน

 

ห้องเรียนที่มีบรรยายกาศเอื้อต่อการเรียนรู้/สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

 

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

วิเคราะห์ผู้เรียน/ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

 

2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือ รายวิชา

แผนภูมิเอกสารประกอบการสอน/มีข้อมูลสารสนเทศและมีสื่อการเรียนรู้

 

 

ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

 

 

3.1 การพัฒนาตนเอง

ศึกษาอบรม/มีความรู้และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ทำผลงานทางวิชาการ/วิทยฐานะที่สูงขึ้น

 

 

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

1.วุฒิบัตร

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร