อาจารย์พนิดา พิสิฐอมรชัย

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อาจารย์พนิดา พิสิฐอมรชัย

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) MISS PANIDA PISIDAMORNCHAI

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน