ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูประถมศึกษา

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

หลักสูตรครูประถมศึกษา

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

หลักการและเหตุผล

    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่ง  ที่ครูต้องใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด วางแผน แก้ปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ การสอนโดยใช้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างสาระการเรียนรู้ ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ดังนั้นผู้สอนต้องใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายและ การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

ทักษะ

1.   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์

เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์/บรรยาย/สาธิต

- ด้านความรู้(Knowledge)

-ด้านทักษะ (Skill)

- ด้านความเป็นครู(Attribute)

2.  เพื่อใช้เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ชิ้นงาน

การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ บรรยาย/ยกตัวอย่าง/อภิปราย

 

3.  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้ผู้รับการอบรม

เสริมทักษะคณิตศาสตร์  ปฏิบัติการ/การใช้เทคโนโลยี

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

1. แนวการจัดการเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

                   2. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการเชื่อมโยงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                   3. การพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการเชื่อมโยงและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                   4. คณิตคิดสนุก

                   5. การวาดภาพ แผนภาพ หรือแบบจำลอง ในการแก้โจทย์ปัญหา

                   6. การมองเห็นภาพ        

                   7. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากข้อสอบ

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร