ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูปฐมวัย

การจัดทำสื่อการสอน สร้างพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

หลักสูตรครูปฐมวัย

การจัดทำสื่อการสอน สร้างพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

หลักการและเหตุผล

              การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์ทางความคิดของเด็กและประสบการณ์ภายนอก วุฒิภาวะถึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งในการเรียนรู้ เนื่องจากวุฒิภาวะจะเป็นตัวกำหนดกรอบการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อโตขึ้นเด็กจะพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ใหม่ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้ เช่นเมื่อเด็กมีวุฒิภาวะทางกายมากขึ้นจะสามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ดีขึ้น และเริ่มสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น สามารถเข้าใจมุมมองของบุคคลอื่นได้ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยจึงมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ ผู้เรียน

               การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย จะเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสบการณ์ และในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้น สื่อ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย  สื่อเปรียบเป็นกุญแจที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในเนื้อหาและได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นมากกว่าที่ครูผู้สอนจะสอนโดยการมาบรรยายหรือสอนตามเนื้อหา โดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยสอนเลย

               การที่ครูผู้สอนจะนำสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยนั้น ต้องมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้ถูกกำหนดขึ้น โดยอาจจะเป็นการนำวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาประกอบในการถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ในสิ่งที่ครูได้ถ่ายทอด รวมไปถึงมีความเข้าใจตรงตามเนื้อหา นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยประหยัดเวลา      

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

ทักษะ                         ทักษะ

1.   เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่องเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน

- สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (บรรยาย)

-แนวคิดในการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (บรรยาย)

                  R ด้านความรู้(Knowledge)

                  R ด้านทักษะ (Skill)

                  R ด้านความเป็นครู(Attribute)

2.  เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สามารถออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้

 -หลักการออกแบบสื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย (ปฏิบัติ)

- เทคนิคการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (ปฏิบัติ)

 

3.  เพื่อให้ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง สามารถนำสื่อมาใช้เพื่อ

พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ด้วยตนเอง

- เทคนิคการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

ผลลัทธ์ที่ครูจะได้รับ

ผลลัทธ์ที่นักเรียนจะได้รับ

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

นำไปเป็นสื่อสำหรับการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน โดยบรรจุไว้ในแผนจัดประสบการณ์

ทุกกิจกรรมผู้เรียนจะมีสื่อที่เหมาะสมกับวัย

 

 

 

1.2 การจัดการเรียนรู้

มีความน่าสนใจ  ตรงกับเนื้อหาการเรียนรู้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

เรียนรู้เนื้อหาได้ง่ายขึ้น

1.3 การใช้และพัฒนา สื่อนวัตกรรม เทคโนโนโยลีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

มีสื่อ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

ได้เรียนรู้ผ่านสื่อและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสม

1.4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

-

-

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ใช้ปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน

มีเครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง

2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ใช้ในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนได้

มีสื่อเทำให้บรรยากาศชั้นเรียนน่าสนใจและทำให้เกิดการอยากเรียนรู้

2.1 บริหารจัดการชั้นเรียน

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

มีสื่อเพียงพอต่อผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถนำสื่อมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้สร้างความเข้าใจในเนื้อหา

2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือ รายวิชา

 

ค้นหาเอกสารได้ง่ายและ เป็นระบบ

นำมาใช้กับผู้เรียนได้ทันกับเหตุการณ์

3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

 

 

3.1 การพัฒนาตนเอง

ออกแบบและสร้างสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง

ผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้สื่อการสอนที่ครูออกแบบ

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

สามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการออกแบบนวัตกรรมและงานวิชาการเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้ด้วยตนเอง

จากเทคนิคและงานวิชาการของครูผู้สอนทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ชลิดา กิจธรรมาภิรักษ์

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

เกียรติบัตร/วุฒิบัตร

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร