อาจารย์ชลิดา กิจธรรมาภิรักษ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อาจารย์ชลิดา กิจธรรมาภิรักษ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chalida Kitthammaphirak

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน


ประสบการณ์การบรรยาย

หัวข้อบรรยาย/หลักสูตร

จำนวนชั่วโมง/วัน

ประสบการณ์

บรรยาย

กลุ่มคนที่เข้าฟังบรรยาย

บรรยายให้กับหน่วยงาน

การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

6 ชั่วโมง/วัน

5ปี

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบนพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

กิจกรรมการพัฒนาทักษะสมอง (EF:Executive Function)เพื่อชีวิตที่สำเร็จระดับปฐมวัย

 

6 ชั่วโมง/วัน

5ปี

นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 เอกการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

การผลิตสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

 

6 ชั่วโมง/วัน

6ปี

ครู ในสังกัด ทน.รังสิต

เทศบาลนครรังสิต

โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย

(EF:Executive Function)

 

6 ชั่วโมง/วัน

3ปี

ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด สพฐ.และสังกัดอปท. ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

สำนักงาน ปปส.ภาค8

รวมพลังสร้างลูกรักเป็นนักอ่าน

6 ชั่วโมง/วัน

3ปี

ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง

โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก “กิจกรรมสร้างพลังกายเพิ่มพลังใจ”

6 ชั่วโมง/วัน

3ปี

ครูปฐมวัย และผู้ดูแลเด็ก

ทม.ตากใบ จ.นราธิวาส

 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง จังหวัดชุมพร

6 ชั่วโมง/วัน

3ปี

ครูผฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูพี่เลี้ยง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

โครงการอบรมครูประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การจัดกิจกรรมแบบบูรณ์การเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวม

6 ชั่วโมง/วัน

1ปี

ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์