รายชื่อผู้สอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

images

สำหรับท่านที่สมัครสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี 2561 กรุณาตรวจสอบรายชื่อและเตรียมตัวเข้าสอบตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. นักเรียนสามารถดูเลขประจำตัวสอบ และห้องสอบได้ที่บอร์ดประกาศรายชื่อ ณ สถานที่สอบ

 2.ในวันสอบให้นักเรียนนำดินสอ 2B  หรือดินสอที่มีความเข้มที่มากว่า ใช้ในการทำข้อสอบ                                                                              

3. นักเรียนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนมาแสดงในวันสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ หากไม่นำมาจะถือว่าหมดสิทธิ์สอบ                 

 

หมายเหตุ : หากตรวจสอบรายชื่อแล้วมีข้อผิดพลาด กรุณาโทรแจ้งได้ที่ 0 2512 0661 ต่อ 3814, 3815  ทั้งนี้ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครมาแล้ว  แต่ยังมิได้ส่งเอกสารมายังสมาคม ขอให้ดำเนินการส่งเอกสารมาก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ มิฉะนั้น จะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ และทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ

จ.อุดรธานี 

คลิก  https://drive.google.com/open?id=1un8G0Oem2CRa0obHeIm553wHRXXGlyDU

จ.สงขลา (ยกเลิกสนามสอบสงขลา)

จ.เชียงใหม่

คลิก https://drive.google.com/open?id=1gvYrjR7bn_eR8XznjtT-x3HHKHxH9cM4

จ.กรุงเทพมหานคร

คลิก https://drive.google.com/open?id=1pR18RYpQQ9adHrJkayU6wk9jL6RDnTPz