ตอนที่ 2 : การสร้างสัมพันธภาพ

images

การสร้างสัมพันธภาพ (Rapport)

            เป็นขั้นตอนที่สำคัญเนื่องจากสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้การปรึกษา และผู้รับการปรึกษา จะเอื้ออำนวยให้การช่วยเหลือนั้นมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาดี มีผลทำให้ลดความตึงเครียด หรือผ่อนคลาย เกิดความไว้วางใจ ซึ่งช่วยให้ผู้รับการปรึกษา แสดงความรู้สึกของตัวเองได้ ตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือ รู้สึกอบอุ่นใจ มากขึ้น รวมทั้งเข้าใจกระบวนการให้การปรึกษา เนื่องจากการให้การปรึกษา เป็นการช่วยเหลือที่ต้องการการมีส่วนร่วม (participation) ของผู้รับบริการ สัมพันธภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น ในขั้นตอนนี้ ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นที่ผู้ให้การปรึกษาปฏิบัติ เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีอันนำไปสู่การดำเนินการขั้นต่อไปของกระบวนการให้การปรึกษา

การสร้างสัมพันธภาพ ผู้ให้บริการปรึกษามีสิ่งที่ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. 1.      การแสดงความพร้อม และความยินดีในการได้การช่วยเหลือ (Readiness)
 2. 2.      การต้อนรับอย่างจริงใจ และอบอุ่น (Genuine and warm welcome)
 3. 3.      การแสดงท่าทีเป็นมิตร (Being friendly)
 4. 4.      สื่อความตั้งใจและใส่ใจที่จะให้ความช่วยเหลือ (Attentiveness)
 5. 5.      แสดงความสนใจอย่างจริงใจ (Genuine interest)
 6. 6.      แสดงความไวต่อการรับรู้ความรู้สึก (Being sensitive to feeling and emotion)
 7. 7.      สังเกตสิ่งที่ผู้รับการปรึกษา แสดงออกทั้งคำพูดและกริยาท่าทาง
 8. 8.      สังเกตสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาไม่พร้อมที่จะเล่า
 9. 9.      การแสดงการตอบสนองต่อผู้รับการปรึกษา (Responsiveness)
 10. 10.    การยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditioning positive regard)
 11. 11.    การใช้คำถามที่เอให้ผู้รับการปรึกษาสามารถเล่าเรื่องของตนเอง
 
ขอบคุณข้อมูลจาก : อาจารย์วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์