ประกาศสนามสอบโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ Level up Pre-ONET ระดับภาค ปีการศึกษา 2561