คลังข้อสอบมาตรฐาน สพฐ.

images

คลังข้อสอบ สพฐ.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ "ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน" (Standardize Item Bank System:SIBS)
คุณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสามารถเข้าใช้ระบบการบริการทดสอบแบบ Online
ซึ่งเป็นระบบเปิดเพื่อใช้ในการทดสอบความรู้ความสามารถ ณ ขณะนี้ ระบบบริการแบบทดสอบออนไลน์ที่เผยแพร่อยู่มี ดังนี้

​► แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับบชาติ (National Test:NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
► แบบทดสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง
► แบบทดสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA
► แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (พร้อมเฉลยแบบทดสอบ)
► แบบทดสอบคุณลักษณะ (พร้อมเฉลยแบบทดสอบ)
► แบบทดสอบมาตรฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา (พร้อมเฉยแบบทดสอบ)

​คุณครู และบุคคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบคลังข้อสอบมาตรฐานได้ โดยการ ►► คลิกที่นี่ 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน