ผศ.ดร.นันทิกา ปริญญาพล

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ผศ.ดร.นันทิกา ปริญญาพล

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Nantika Prinyapol

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน