อาจารย์พัชระกันณ์ แพรขาว

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) อาจารย์พัชระกันณ์ แพรขาว

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Phacharakan Parekhaw

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน