การพัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา : องค์ความรู้ภาษาและวรรณคดีไทย

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน

เทวราช

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน