เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ จ.สุรินทร์

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

วันที่ 21-22 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21-22 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21-22 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21-22 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21-22 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21-22 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่ 21-22 ก.ค. 61 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จ. สุราษฎร์ธานี