การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไหมไทย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ จ.นครราชสีมา

วันที่ 4-5 สิงหาคม 61 จังหวัด ระยอง

วันที่ 4-5 สิงหาคม 61 จังหวัด ระยอง

วันที่ 4-5 สิงหาคม 61 จังหวัด ระยอง

วันที่ 4-5 สิงหาคม 61 จังหวัด ระยอง

วันที่ 4-5 สิงหาคม 61 จังหวัด ระยอง

วันที่ 4-5 สิงหาคม 61 จังหวัด ระยอง

วันที่ 4-5 สิงหาคม 61 จังหวัด ระยอง