การค้นหาตัวตนและ Learning Style สำหรับนักเรียน ตามแนวคิด DiSC

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 จ.เชียงราย

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 จ.เชียงราย

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 จ.เชียงราย

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561 จ.เชียงราย

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 61 จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 61 จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 61 จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 61 จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 61 จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 61 จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 61 จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 61 จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 61 จ.สุพรรณบุรี