เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จ.ชัยภูมิ

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1-2 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษนันท์ จ.พิษณุโลก

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 จังหวัดอุดรธานี (30 มิ.ย - 1 ก.ค. 61)

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 จังหวัดอุดรธานี (30 มิ.ย - 1 ก.ค. 61)

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 จังหวัดอุดรธานี (30 มิ.ย - 1 ก.ค. 61)

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 จังหวัดอุดรธานี (30 มิ.ย - 1 ก.ค. 61)