ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การวิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียน สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

หลักการและเหตุผล

การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งสำคัญคือการสร้างแนวคิดหลัก (Concept) ทางวิทยาศาตร์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป ความรู้ทางวิทยาศาตร์มีทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้นการใช้ภาพที่มีองค์ประกอบของหลักการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนและใช้เวลาในการทำความเข้าใจน้อยลง จึงมีเวลาทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ครูเข้าใจบทบาทของครู ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถวิเคราะห์หลักสูตรได้

2.เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ และงานวิจัย

3.ครูสามารถเลือกพัฒนานวัตกรรมหรือทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

4.ครูสามารถจัดการเรียนรู้ วิจัย พัฒนา นวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้

5.เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและเกณฑ์การขอเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่  และนำไปใช้ได้ถูกต้อง

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

ผลลัพธ์ที่ครูจะได้รับ

ผลลัพธ์ที่นักเรียนจะได้รับ

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

 

 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

สามารถวิเคราะห์หลักสูตร จัดหน่วยการเรียนรู้ และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

นักเรียนเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

1.2 การจัดการเรียนรู้

สามารถเลือกเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม

นักเรียนมีความเข้าใจและมีทักษะตามหลักสูตร

1.3 การใช้และพัฒนา สื่อนวัตกรรม      เทคโนโยลีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

สามารถสร้างสื่อ / นวัตกรรมเทคโนโลยีและสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้

นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียน

1.4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

สามารถออกแบบการวัดและประเมินผลได้เหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัด

นักเรียนได้รับการประเมินที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเที่ยงตรง

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 

 

มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

 

 

2.1 บริหารจัดการชั้นเรียน

-

-

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

-

-

2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือ รายวิชา

-

-

3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

 

 

3.1 การพัฒนาตนเอง

มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อ นวัตกรรม การวิจัยในชั้นเรียน และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

1.นักเรียนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

-ครูเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

-ครูมีแนวทางในการนำเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ (PLC)

 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

เกียรติบัตร/วุฒิบัตร

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร