ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูปฐมวัย

การจัดทำสื่อ และศิลปสร้างสรรค์เพื่อจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรครูปฐมวัย

การจัดทำสื่อ และศิลปสร้างสรรค์เพื่อจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจาย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร