ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล

ในการสร้างเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based Learning โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันมีจำนวนมาก ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการค้นหาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  โรงเรียนและหน่วยงานต้องวางแผนงานให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน คือ 1. ความมั่นคง 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

 

                ดังนั้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็น       พี่เลี้ยง ครูฝึก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ เช่น การทำงานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี ตามทิศทางของ              ดร.ชวลิต โพธิ์นคร ที่ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียนและท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียนโดยแสวงหาความรู้จากการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำมาสร้างสรรค์งานให้เกิดทักษะกระบวนการจากการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี  ส่งเสริมทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วัสดุ และอุปกรณ์ รวมถึงการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆอย่างมีคุณค่า  ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม ภายใต้ทักษะการฝึกปฏิบัติจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันยุคไทยแลนด์ 4.0 ในศตวรรษที 21

วัตถุประสงค์

                   วัตถุประสงค์

            หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

                                    ทักษะ

1.   เข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

1.1.การบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

- ด้านความรู้(Knowledge)

  - ด้านทักษะ (Skill)

                 - ด้านความเป็นครู(Attribute)

2.  เข้าใจวิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 2.1.วิธีการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2.2.วิธีการและเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

3.  ฝึกทักษะการปฏิบัติจริงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

-ปฏิบัติ

-วัดผล/ประเมินผล

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

1. สังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องหลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

2. เรียนรู้กระบวนการสอดแทรกกิจกรรม วิธีการ และรูปแบบ

3. เรียนรู้กระบวนการทำงานกลุ่ม

4. การเขียนวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้

5. การออกแบบการจัดการเรียนรู้

6. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์สุรชัย ด่านผาสุกกุล

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

1.วุฒิบัตร

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร