ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับ :ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับ :ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

หลักการและเหตุผล

 กรอบการปฏิบัติหน้าที่ของครูคือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ถ้าครูมี ความเข้าใจหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมตามธรรมชาติวิชา สามารถออก ขอ้สอบได้ตรงตามตัวชี้วัด นับว่าเป็นการจัดการจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง และมีความสนุกสนานในการเรียนอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น นับว่าเป็นการเสริม ความรู้ใหค้รูไดค้รบถว้น อน่ึงการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนตาม เกณฑ์มาตรฐานต าแหน่งวิชาชีพครูก็ครอบคลุมความรู้ความสามารถที่ระบุไว้ข้างต้น การอบรมครูครั้งนี้นอกจาก ครูจะน าความรู้ไปพัฒนานักเรียนแล้วยังสามารถน าความรู้ไปเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินอีกส่วนหนึ่งด้วย 

วัตถุประสงค์

 


 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์กุศยา แสงเดช

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

-เอกสารอบรม   

-วุฒิบัตร

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร