ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูปฐมวัย

การพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย

หลักสูตรครูปฐมวัย

การพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย

หลักการและเหตุผล

            ปัจจุบันระบบการศึกษาของไทย ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมเรื่อง “การคิด” แก่เด็กและเยาวชน โดยกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

และกำหนดเป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นประชาชนที่มีคุณภาพสูงในอนาคต

            การส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกระบวนการคิดระดับสูง ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสูงสุด ความสามารถในการคิดของเด็กจะเป็นรากฐานที่จะอำนวยประโยชน์

อย่างมากต่อการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต  เนื่องจากการคิดจะทำให้สามารถพิจารณา ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยใช้เหตุผลได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง

สามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเป็นระบบ มีหลักการ ระเอียดรอบคอบ สร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

             ดังนั้น การอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับชั้นปฐมวัย ให้มีขีดความสามมารถในพัฒนาและใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย

จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กของครูบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิพล

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ประเด็นสาระ/หัวข้อ

ทักษะ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดและการพัฒนากระบวนการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย

  - การคิดและการพัฒนาการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย

- การพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย                  

- การประเมินและการรายงานผลการพัฒนาการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย

 

R ด้านความรู้(Knowledge)

R ด้านทักษะ (Skill)

R ด้านความเป็นครู(Attribute)

2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดระดับสูงของเด็กปฐมวัย

- การนำเสนอผลการพัฒนาการคิดระดับสูง ความสัมพันธ์กับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย    

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

ผลลัทธ์ที่ครูจะได้รับ

ผลลัทธ์ที่นักเรียนจะได้รับ

1.ด้านการจัดการเรียนการสอน

 

 

1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักสูตรที่กำหนด

ได้รับกิจกรรมและสื่อในการจัดประสบการณ์

1.2 การจัดการเรียนรู้

ได้การจัดประสบการณ์ที่พัฒนาได้ตรงตามศักยภาพและพัฒนาการของผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาที่ตรงตามศักยภาพ

1.3 การใช้และพัฒนา สื่อนวัตกรรม

เทคโนโนโยลีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

 ได้ผลิตสื่อ  กิจกรรมด้วยตนเองเป็นการพัฒนางานของตนเอง

นำสื่อ อุปกรณ์ จากสิ่งรอบตัวในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ มาจัดกิจกรรม

1.4 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ได้วิธีการวัดผลและประเมินผลในแต่ละกิจกรรมที่มีความแตกต่างกัน

 

ได้รับการพัฒนาและแก้ไขตรงตามปัญหาที่เกิด

1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ได้เครื่องมือในการวิจัยเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา

ได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหาตรงตามปัญหาที่เกิด

2.ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

 

 

2.1 บริหารจัดการชั้นเรียน

กิจกรรมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนๆอย่างมีสุข  สนุกกับการทำกิจกรรม

ได้ทำกิจกรรมด้วยความสุขและมีสมาธิต่อการปฏิบัติอย่างสนใจ

2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ได้กิจกรรม  สื่อ ที่เป็นการแก้ไข

พัฒนา  และบำบัด จัดกลุ่มผู้เรียนได้ตรงตามปัญหา

ได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียน หรือ รายวิชา

ได้ผลงานจากการทำกิจกรรมโดยตนเองเพื่อลงสู่แผนการจัดประสบการณ์ และสามารถนำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้

ได้ทำกิจกรรมจากวิธีการที่ได้รับจากการอบรม

3.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

 

 

3.1 การพัฒนาตนเอง

ได้กิจกรรม สื่อ จากการปฏิบัติจริง

ได้รับการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

3.2 การพัฒนาวิชาชีพ

ได้กิจกรรมเป็นผลงานทางวิชาการ

 

ได้ผลงานกิจกรรมนำเสนอผู้ปกครอง

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ศุรีมาศ ศักดิ์ศรีวัฒนา

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร