ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย Application และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย Application และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล

     โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างมากมาย ซึ่งประเทศไทยของเราก็ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งนำพาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ใช้การขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้การจัดการศึกษาของเราเป็น การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เช่นกัน อีกทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก ที่ใกล้ตัวของผู้เรียนที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้น โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนทั้งหลาย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านักเรียนในปัจจุบันแทบทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น โดยนักเรียนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นประชากร Generation Z เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้นในฐานะครูผู้สอนจึงควรก้าวทันเทคโนโลยีเหล่านี้ โดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนให้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้แล้ว เรายังสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งช่วยให้ครูสามารถประเมินผลการเรียนรู้ได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลา อีกทั้งยังสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่องในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม

ทักษะ

1. อธิบายแนวคิด หลักการ และเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ยุค 4.0 ได้

แนวคิด หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ยุค 4.0

R ด้านความรู้(Knowledge)

R ด้านความเป็นครู(Attribute)

2. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้

การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้

R ด้านความรู้(Knowledge)

R ด้านทักษะ (Skill)

R ด้านความเป็นครู(Attribute)

3. สามารถนำ Application มาบูรณาการเพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้

การใช้ Application เพื่อบูรณาการกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ Kahoot, ZipGrade, Plickers และ Padlet

R ด้านความรู้(Knowledge)

R ด้านทักษะ (Skill)

R ด้านความเป็นครู(Attribute)

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

1. การสร้างเครื่องมืดวัดและประเมินผลการเรียนรู้

2. การใช้ Kahoot Application เพื่อประเมินผลการเรียนรู้

3. การใช้ Padlet Application เพื่อประเมินผลการเรียนรู้

4. การใช้ Plickers Application เพื่อประเมินผลการเรียนรู้

5.การใช้ Zip Grade Application เพื่อตรวจข้อสอบ

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร