หลักสูตรที่เปิดอบรม ประจำปี พ.ศ.2562

images

 

 หลักสูตรที่เปิดอบรม ประจำปี พ.ศ.2562 (หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา) 

 หลักสูตรครูปฐมวัย

      

 

 หลักสูตรครูประถมศึกษา

       

       

   

 

 หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

       

      

      

 หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนปลาย