รายละเอียดหลักสูตร อบรมและพัฒนาครู 23 หลักสูตร

images

หลักสูตรครูปฐมวัย

 

1. รหัสหลักสูตร 611161057​     การพัฒนาและการใช้สื่อกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดของเด็กปฐมวัย

                                     คลิก      https://drive.google.com/file/d/10VJ4icfXnBrWW6fAfT420_vxdWfvFIIz/view?usp=sharing

 

2. รหัสหลักสูตร 611161019​​     การจัดทำสื่อการสอนสร้างพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย

                                      คลิก     https://drive.google.com/file/d/1ft4pX6_dZ6D4N4mSLQGbBSCRoi7F_Qak/view?usp=sharing

 

3. รหัสหลักสูตร 611131005​    การจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์เพื่อจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

                                      คลิก    https://drive.google.com/file/d/1TiKnHrXwazwloWXYbD9N80k5Ix6JCrkY/view?usp=sharing

 

หลักสูตรครูประถมศึกษา

 

4. รหัสหลักสูตร 612041011​​     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลตรงตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับ
                                                   
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

                                     คลิก      https://drive.google.com/file/d/1zsXrfgr0vcJIuCQDw9CGghysoGcQ0OFO/view?usp=sharing

 

5. รหัสหลักสูตร 612041111​​     พัฒนาการสอนคิดในวิชาภาษาอังกฤษ

                                     คลิก      https://drive.google.com/file/d/17FjigWN7d9dVElB6jfPAUhqhZ_5thCs6/view?usp=sharing

 

6. รหัสหลักสูตร 612042011​​​     พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม สู่ครูมืออาชีพ

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1tLZwSi99pvSbQ11SEnBDk6YKfiG23sbk/view?usp=sharing

 

7. รหัสหลักสูตร 612031058​​​​     การสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดเชิงบูรณาการ

                                     คลิก      https://drive.google.com/file/d/1S605YzA5rrZ5OskycYtcPARFiW_hcBS4/view?usp=sharing

 

8. รหัสหลักสูตร 612021051​​​​     เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1JYykowogvwyqmrJZtUp6BcsATIV50h2h/view?usp=sharing

 

9. รหัสหลักสูตร 612011043​   การสร้างแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1pnEuDB2iZhqY-Iwiog4SI3ALaOt53o1P/view?usp=sharing

 

10. รหัสหลักสูตร 612041106​​   การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) สำหรับครูประถม

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1Ye3juPl19NgM6DJXW1qape9vMIgc4Hsb/view?usp=sharing

 

11. รหัสหลักสูตร 612181190​​   การสร้างสื่อการสอนและเกมอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/15ewclAyFS-mSI6uVXizdvtK6RkoU2R9W/view?usp=sharing

 

12. รหัสหลักสูตร 613181124​​   การออกแบบและการใช้สื่อ interactive เพื่อการเรียนรู้

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1_7AhO6qo3B0xcEv0o76Ci73ZdOq3B6Uu/view?usp=sharing

 

13. รหัสหลักสูตร 612172002​​   การสร้างสรรค์สื่อกิจกรรมเพื่อยกระดับพัฒนาการนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1kgvHhU1jcD4sEiBKX_IeQnFeg-hMwdkV/view?usp=sharing

 

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

 

14. รหัสหลักสูตร 613021032​​   เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1OYG8_6TYQpZXkKm2hxicP1ZsmBxj3DrY/view?usp=sharing

 

15. รหัสหลักสูตร 613012016​​   การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM

                                                   (Science Technology Engineering Arts and Math)

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1683s1uc4JJWXRC9Zyo22k6FFp2F89-WO/view?usp=sharing

 

16. รหัสหลักสูตร 613181011​​   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1r_8GD_mvQGS144nUO2ziuGwp8fmO5RrI/view?usp=sharing

 

17. รหัสหลักสูตร 613181012​​   การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สู่นวตักรรมการศึกษา

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1naEcz-kSChsdk7T7LbHbqxCgp6eWdE81/view?usp=sharing

 

18. รหัสหลักสูตร 613181123   การจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้แบบ Active Learning

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1YHgpRPnUcwdTC1kw3sgVZ_4jKQqCLJYZ/view?usp=sharing

 

19. รหัสหลักสูตร 613181112   การออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์

                                     คลิก     https://drive.google.com/file/d/1T0EJT8sFLD1VMx_0-9kjbbTRzKEBXdhw/view?usp=sharing

 

20. รหัสหลักสูตร 613181049   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โดย Application และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

                                     คลิก      https://drive.google.com/file/d/1IHEGhU77NhKHRfE9jAszjfsPWMb9-20_/view?usp=sharing

 

21. รหัสหลักสูตร 613181051   การวิจัยพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

                                     คลิก      https://drive.google.com/file/d/1bSvstwYYyAp6YX67aXI-CE68TXnU4eEl/view?usp=sharing

 

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

22. รหัสหลักสูตร 614012009    การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM

                                                    (Science Technology  Engineering   Arts  and Math)– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                     คลิก       https://drive.google.com/file/d/1OZ3QuXE53SWBgvvtGYW_1frpMULXUavh/view?usp=sharing

 

23. รหัสหลักสูตร 614181059    การพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอน ตามรูปแบบการเรียนรู้(Learning Style)

                                                           สำหรับนักเรียน ตามแนวคิด DiSC

                                     คลิก       https://drive.google.com/file/d/1jQusRfHeGh7KN5rgsOxmyiqyX0tmJYGY/view?usp=sharing