คําชี้แจงโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre O-NET) ประจําปี 2561