ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การออกแบบ และการใช้สื่อ Interactive เพื่อการเรียนรู้

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การออกแบบ และการใช้สื่อ Interactive เพื่อการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เป็นปัจจัยสำคัญแห่งการขับเคลื่อนในการผลักดันประเทศเข้าสู่สังคมยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งหนึ่งไปยังแหล่งหนึ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้มีความพยายามของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาดำเนินการเพื่อให้ประชาชน เยาวชน นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นถึงประโยชน์ของ ICT สื่อดิจิทัลให้มีการใช้งานอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการใช้งาน ปฏิบัติตามกฎหมายและมีคุณธรรมในการใช้สื่อดิจิทัล  การนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาใช้ในการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู้และการสร้างผู้เรียนโดยการใช้สื่อเพื่อกระตุ้นผู้เรียน จึงเป็นการนำเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://drive.google.com/file/d/1_7AhO6qo3B0xcEv0o76Ci73ZdOq3B6Uu/view?usp=sharing

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร