ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM (Science Technology Engineering Arts and Math)

หลักสูตรครูมัธยมศึกษาตอนต้น

การพัฒนาวิธีการสอนผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM (Science Technology Engineering Arts and Math)

หลักการและเหตุผล

           การจัดการเรียนการสอนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และ เทคโนโลยี (Technology) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 กระทรวงศึกษาธิการได้นำแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งนำกระบวนการคิดและการออกแบบตามหลักวิศวกรรมมาใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบและคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน การใช้ทักษะการคิดคำนวณ ความรู้ในการสื่อสาร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อปรับใช้ในการดำรงชีวิตที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

     ดังนั้น บริษัท แม็คเอ็ดดูกา จำกัด จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับครู และ ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) และ เทคโนโลยี (Technology) ให้เหมาะสมกับบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://drive.google.com/file/d/1683s1uc4JJWXRC9Zyo22k6FFp2F89-WO/view?usp=sharing

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สิริวัฒน์ พงศ์แพทย์พินิจ

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร