ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) สำหรับครูประถม

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) สำหรับครูประถม

หลักการและเหตุผล

       กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นนโยบายสำคัญ ที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยให้ทันต่อการพัฒนาประเทศในยุคศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง รองรับภาวะการค้า การลงทุน การเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง  การพัฒนาครูให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสื่อสารได้ในชั้นเรียน จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเช่นกัน เนื่องจากครูต้องมีทักษะในการใช้ในภาษาอังกฤษก่อนจึงจะใช้สื่อสารกับนักเรียนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

    การออกเสียงภาษาอังกฤษ หรือ Phonic เป็นทักษะเบื้องต้นของการพูดและการฟัง ซึ่งมีความสำคัญกับการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนวัยเด็ก เพราะถ้าผู้ใช้ภาษาเข้าใจเสียงของผู้สื่อสารโดยรับฟังและโต้ตอบออกมาได้อย่างถูกต้อง ก็ย่อมจะทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ครูจึงเป็นต้นแบบหรือแม่พิมพ์ตัวอย่างในการฝึกออกเสียงให้กับผู้เรียน ถึงแม้การฝึกอาจจะต้องใช้สื่อเป็นตัวช่วย แต่ครูผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจและรับรู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องในการฝึกเด็กเช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://drive.google.com/file/d/1Ye3juPl19NgM6DJXW1qape9vMIgc4Hsb/view?usp=sharing

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์อารี แก้วสถิตย์วงศ์

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร