ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การสร้างแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักสูตรครูประถมศึกษา

การสร้างแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักการและเหตุผล

      การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สิ่งสำคัญคือการสร้างแนวคิดหลัก (Concept) ทางวิทยาศาตร์ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป ความรู้ทางวิทยาศาตร์มีทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ดังนั้นการใช้ภาพที่มีองค์ประกอบของหลักการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนและใช้เวลาในการทำความเข้าใจน้อยลง จึงมีเวลาทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้มากขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://drive.google.com/file/d/1pnEuDB2iZhqY-Iwiog4SI3ALaOt53o1P/view?usp=sharing

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร