ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูประถมศึกษา

พัฒนาการสอนคิดในวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครูประถมศึกษา

พัฒนาการสอนคิดในวิชาภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล

               ผลการเรียนรู้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแล้ว ยังมีทักษะที่สำคัญคือ การคิดแบบมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ต้องศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดแบบมีวิจารณญาณ และคิดเชื่อมโยงบูรณาการ ทักษะการคิดจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่จะต้องจัดฝึกกระบวนการคิดผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งนับว่าเป็นการฝึกที่ค่อนข้างยากในระดับหนึ่ง ดังนั้นการจัดอบรมครูให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องการฝึกกระบวนการคิดในห้องเรียนภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการสอนคิดผ่านกระบวนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างสะดวกขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://drive.google.com/file/d/17FjigWN7d9dVElB6jfPAUhqhZ_5thCs6/view?usp=sharing

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ทัตยา ยาชมภู

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร