ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูประถมศึกษา

พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่ครูมืออาชีพ

หลักสูตรครูประถมศึกษา

พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่ครูมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

       การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยปัจจุบันยังคงเน้นที่การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเดิมใช้คำว่า Communicative Approach แต่ปัจจุบัน มีผู้เปลี่ยนมาใช้คำว่า Communicative Language Teaching ซี่งก็มีความหมายและวิธีการเดียวกัน นับเป็นวิธีการสอนแบบพื้นฐาน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และนำไปใช้ปัญหาที่พบคือมีครูจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงวิธีการสอนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารนี้ได้อย่างชัดเจนและดีพอที่จะนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพได้อย่างที่สังคมคาดหวัง หรืออาจกล่าวได้ว่าครูยังไม่มีทักษะ และเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มากพอ ครูผู้สอนบางส่วนพยายามที่จะนำเทคนิควิธีการสอนแบบอื่นที่ไม่ใช่การสอนเพื่อการสื่อสารมาบูรณาการกับวิธีการสอนดังกล่าวแต่ไม่ยึดหลัก และวิธีการสอนตามแนวการสอนภาษา เพื่อการสื่อสารผลที่ได้จากการสอนทำให้ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารได้ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตร รวมไปถึงสื่อและนวัตกรรมที่ครูผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตนเองก็ไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างครอบคลุม จึงเห็นความจำเป็นในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม สู่การเป็นครูมืออาชีพสามารถสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยแกปัญหาดังกล่าว และหากดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถทำให้ปัญหาหมดไป ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งครูสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมให้เป็นระบบเพื่อจัดทำเป็นผลงานทางวิชาการได้ 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  http://drive.google.com/file/d/1tLZwSi99pvSbQ11SEnBDk6YKfiG23sbk/view?usp=sharing

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์กุศยา แสงเดช

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร