ยินดีต้อนรับสู่ แม็คเอ็ดดูกา

สมัครสมาชิก

หลักสูตรครูปฐมวัย

การจัดทำสื่อ และศิลปสร้างสรรค์เพื่อจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตรครูปฐมวัย

การจัดทำสื่อ และศิลปสร้างสรรค์เพื่อจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักการและเหตุผล

         สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการซึ่งถูกนำมาใช้ในการการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนำส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน ช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนที่ตั้งไว้นอกจากนั้นแล้ว ศิลปะการจัดสื่อการสอน ก็ถือเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กทุกๆ ด้าน การทำกิจกรรมการทำสื่อศิลปะ เป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยให้เด็กได้ค้นพบ และพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ซึ่งการค้นพบศักยภาพภายในตนเปรียบเสมือนการค้นพบขุมทรัพย์ เพราะสามารถนำสื่อศิลปะไปใช้เป็นเครื่องมือในเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น มีความสุข มีความสำเร็จ มีการตัดสินใจที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัยในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  http://drive.google.com/file/d/1TiKnHrXwazwloWXYbD9N80k5Ix6JCrkY/view?usp=sharing

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าอบรม

วิทยากรบรรยาย / ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ

ข้ออื่นๆ เพิ่มเติม

วีดีโอแนะนำ

  • ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ปฎิทินจัดอบรม ของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร รุ่น วันที่อบรม สถานที่ รับจำนวน สมัครแล้ว ราคา จองหลักสูตร